• [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 3 ตามกรอบแนวคิด "สมรรถภาพภาษาไทยกับการพัฒนาขีดความส
 • [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาผู้บริหารโครงการหลักสูตร "การบริหารจัดการโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ" ครั้งที่
 • [12 ต.ค. 2560]  โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
 • [11 ต.ค. 2560]  สั่งจองหนังสือบันทึก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561
 • [02 ต.ค. 2560]  ประชาสัมพันธ์ประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ
 • [29 ก.ย. 2560]  การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนเทียบเคียง CEFR
 • [21 ก.ย. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 • [21 ก.ย. 2560]  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
 • [15 ก.ย. 2560]  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 • [13 ก.ย. 2560]  แจ้งปิดสำนักงาน
 • [13 ก.ย. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย 2017"
 • [31 ส.ค. 2560]  การจัดสอบแบบทดสอบหลังเรียน "โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ MySchool@PSU" ประจำปี 2560
 • [25 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 • [25 ส.ค. 2560]  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี
 • [18 ส.ค. 2560]  ประกาศวิธีการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศก์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้น
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [11 ส.ค. 2560]  ขอเชิญประชุมเสวนาวิชาการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
 • [08 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการ
 • [08 ส.ค. 2560]  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒณาครูแกนนำด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)
 • [07 ส.ค. 2560]  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุ
 • [03 ส.ค. 2560]  ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
 • [02 ส.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรฎาคม 2560)
 • [31 ก.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • [25 ก.ค. 2560]  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงาน
 • [24 ก.ค. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand IC
 • [24 ก.ค. 2560]  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด
 • [13 ก.ค. 2560]  รายงานข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
 • ข่าวทั้งหมด...
 • .