• [18 ส.ค. 2560]  ประกาศวิธีการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศก์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้น
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [11 ส.ค. 2560]  ขอเชิญประชุมเสวนาวิชาการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
 • [08 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการ
 • [08 ส.ค. 2560]  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒณาครูแกนนำด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)
 • [07 ส.ค. 2560]  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุ
 • [03 ส.ค. 2560]  ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
 • [02 ส.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรฎาคม 2560)
 • [31 ก.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • [25 ก.ค. 2560]  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงาน
 • [24 ก.ค. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand IC
 • [24 ก.ค. 2560]  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด
 • [13 ก.ค. 2560]  รายงานข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
 • [03 ก.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรฎาคม 2560)
 • [28 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • [28 มิ.ย. 2560]  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
 • [28 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • [16 มิ.ย. 2560]  ส่งหนังสือ "กรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา"
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชึมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุข
 • [16 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์
 • [16 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • [06 มิ.ย. 2560]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [29 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
 • [25 พ.ค. 2560]  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
 • [19 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560)
 • ข่าวทั้งหมด...
 • .