• [21 ก.ย. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
 • [21 ก.ย. 2560]  รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
 • [15 ก.ย. 2560]  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
 • [13 ก.ย. 2560]  แจ้งปิดสำนักงาน
 • [13 ก.ย. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเชีย 2017"
 • [31 ส.ค. 2560]  การจัดสอบแบบทดสอบหลังเรียน "โครงการการเรียนการสอนออนไลน์ MySchool@PSU" ประจำปี 2560
 • [25 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
 • [25 ส.ค. 2560]  ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี
 • [18 ส.ค. 2560]  ประกาศวิธีการสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศก์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้น
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [15 ส.ค. 2560]  การแข่งขันทักษะฟุตบอล เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (แยกเป็นจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ พั
 • [11 ส.ค. 2560]  ขอเชิญประชุมเสวนาวิชาการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา
 • [08 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวินัยการเงินการ
 • [08 ส.ค. 2560]  การจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒณาครูแกนนำด้านจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot camp)
 • [07 ส.ค. 2560]  การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • [07 ส.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสุตร "แนวทางการบริหารความเสี่ยงการประเมินผลการควบคุ
 • [03 ส.ค. 2560]  ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับโรงเรียน
 • [02 ส.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรฎาคม 2560)
 • [31 ก.ค. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
 • [25 ก.ค. 2560]  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอผลงาน
 • [24 ก.ค. 2560]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand IC
 • [24 ก.ค. 2560]  สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 50 ชุด
 • [13 ก.ค. 2560]  รายงานข้อมูลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ
 • [03 ก.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรฎาคม 2560)
 • [28 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญชวนจัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • [28 มิ.ย. 2560]  การรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
 • [28 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศ
 • [16 มิ.ย. 2560]  ส่งหนังสือ "กรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา"
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch และเชิญชวนส่งผลงานวิจัย
 • [16 มิ.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชึมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุข
 • [16 มิ.ย. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์
 • [16 มิ.ย. 2560]  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • [06 มิ.ย. 2560]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [29 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560)
 • [25 พ.ค. 2560]  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
 • [19 พ.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560)
 • [18 พ.ค. 2560]  สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
 • [18 พ.ค. 2560]  แจ้งการย้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไปสถานที่แห่งใหม่
 • [11 พ.ค. 2560]  กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2017
 • [11 พ.ค. 2560]  จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3
 • [11 พ.ค. 2560]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [04 พ.ค. 2560]  ทำเนียบการจัดอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสูตรวิชาแผนที่-เข็มทิศ(ภาคใต้
 • [27 เม.ย. 2560]  โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 • [26 เม.ย. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2560)
 • [23 เม.ย. 2560]  ประชาสัมพันธ์โครงการ Speaking-english.com
 • [23 เม.ย. 2560]  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
 • [23 เม.ย. 2560]  รายงานผลการดำเนินงานประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2559 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
 • [23 เม.ย. 2560]  สพฐ.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 • [23 เม.ย. 2560]  กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของสำนักบูรณาการการศึกษา
 • [23 เม.ย. 2560]  วารสาร "ข่าว สพป.สมุทรปราการ เขต 1"
 • [23 เม.ย. 2560]  วารสาร "สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560"
 • [23 เม.ย. 2560]  สำนักสิริพัฒนา สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • [23 เม.ย. 2560]  แนวทางการเสนอหนังสือราชการ
 • [10 เม.ย. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560)
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "แนวทางการจัดการบริหารสินทรัพย์
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบ
 • [07 เม.ย. 2560]  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด
 • [07 เม.ย. 2560]  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • [07 เม.ย. 2560]  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
 • [28 มี.ค. 2560]  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรียบเทียบ"
 • [28 มี.ค. 2560]  สพป.สุพรรณบุรี 3 แจ้งเปลี่ยนสถานที่ตั้งสำนักงาน
 • [28 มี.ค. 2560]  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "กลยุทธพิชิตคอรัปชั่น ก
 • [28 มี.ค. 2560]  ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การจัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
 • [25 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2560)
 • [17 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560)
 • [13 มี.ค. 2560]  เชิญเข้าร่วมโครงการ Innovative School Summit 2017
 • [13 มี.ค. 2560]  ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือ ภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวิธีพิเศษ
 • [10 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)
 • [08 มี.ค. 2560]  แจ้งย้ายที่ทำงาน คปภ.จังหวัดพังงา
 • [06 มี.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560)
 • [28 ก.พ. 2560]  กฎหมายว่าด้วยเรื่องการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560
 • [25 ก.พ. 2560]  ร.ร.กระบุรีวิทยา สพม.14 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
 • [25 ก.พ. 2560]  การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560
 • [25 ก.พ. 2560]  การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม
 • [25 ก.พ. 2560]  สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
 • [24 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [20 ก.พ. 2560]  ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [20 ก.พ. 2560]  สำนักงานคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • [20 ก.พ. 2560]  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคคุณภาพการมัธยมศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา
 • [17 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ชื่อโดเมนเนม สพม.24
 • [10 ก.พ. 2560]  ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง สพป.นครราชสีมา 7
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สพป.ยะลา 3
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้าย/รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.29
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ สพป.ราชบุรี 2
 • [10 ก.พ. 2560]  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร ร.ร.ทุ่งมะพร้าววิทยา อ.ท้ายเมือง จ.พังงา
 • [10 ก.พ. 2560]  ประกาศ ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 ชุด
 • [10 ก.พ. 2560]  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ สพป.ภูเก็ต
 • [10 ก.พ. 2560]  ประการรับย้าย/รับโอนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.20
 • [10 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [06 ก.พ. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ PC Donation Driver 2017: Textbook for the community
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการ The Leader in Me International Symposium-rethink Leadship for Education
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน การสอนยุคใหม่ในระดับนานาชาติ
 • [30 ม.ค. 2560]  โครงการฝึกอบรมการออกแบบแผอนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฏิบัติในสถานศึก
 • [30 ม.ค. 2560]  สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • [26 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560)
 • [20 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560)
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.กระบี่ ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • [18 ม.ค. 2560]  สำนักงานวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินในสถาน
 • [18 ม.ค. 2560]  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมงาน "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal park Rajapruek)
 • [18 ม.ค. 2560]  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ครูฯ
 • [18 ม.ค. 2560]  สพป.พัทลุง เขต 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งครู
 • [06 ม.ค. 2560]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2559)
 • [30 ธ.ค. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)
 • [28 ธ.ค. 2559]  เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
 • [28 ธ.ค. 2559]  การงดเก็บค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.
 • [28 ธ.ค. 2559]  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • [28 ธ.ค. 2559]  สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ ฉบับที่ 38/2559
 • [28 ธ.ค. 2559]  ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับศึกษาธิการภาคฯ (นางสาวธมนต์รัตน์ ช
 • [19 ธ.ค. 2559]  สพม.13 รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
 • [16 ธ.ค. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559)
 • [15 ธ.ค. 2559]  ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (ระหว่างวันที่ 07-11/11/2559)
 • [15 ธ.ค. 2559]  โครงการจัดสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส
 • [15 ธ.ค. 2559]  วิดิทัศน์จากการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • [15 ธ.ค. 2559]  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
 • [15 ธ.ค. 2559]  ข้อมูลข่าวสารของสภาขักบเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • [15 ธ.ค. 2559]  จดแหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปีที่ ๅ ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 • [11 ธ.ค. 2559]  การเข้าอบรมโครงการสหกรณ์พบสมาชิก (สมาชิกเข้าใหม่) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
 • [11 ธ.ค. 2559]  จดหมายข่าว สพม.6
 • [11 ธ.ค. 2559]  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
 • [11 ธ.ค. 2559]  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิดบูลสงคราม เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การติดตั้งและการบริหารการใช้งานอินเทอร์เน็ตด
 • [11 ธ.ค. 2559]  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 • [11 ธ.ค. 2559]  การกำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่องมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • [11 ธ.ค. 2559]  มหาวิทยาลัยศิลปกร เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "กฏและระเบียบสำหรับการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ"
 • [11 ธ.ค. 2559]  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอความร่วมมือเข้าร่วม โครงการ 1 วัน 1 อย่าง ชาวปรหะชาศึกษาร่วมใจทำดีเพื่อพ
 • [03 ธ.ค. 2559]  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เรื่องการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี พ.ศ. 2560
 • [03 ธ.ค. 2559]  สาร สพป.สตูล ปีที่ 8 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • [03 ธ.ค. 2559]  โครงการส่ง SMS กด 9 แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • [03 ธ.ค. 2559]  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21"
 • [03 ธ.ค. 2559]  การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง 250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร: ยุคกอบกู้บ้านเมือง
 • [30 พ.ย. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
 • [28 พ.ย. 2559]  การขอยืมครุภัณฑ์ชุดแบบทดสอบตาบอดสี
 • [28 พ.ย. 2559]  จดหมายข่าว สพม.6 ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 ประจำเดือนตุลาคม 2559
 • [28 พ.ย. 2559]  โปรแกรมการฝึกอบรมประจะปี 2560 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • [28 พ.ย. 2559]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยฯ จ.กระบี่
 • [28 พ.ย. 2559]  การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติฯ
 • [23 พ.ย. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559)
 • [18 พ.ย. 2559]  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • [18 พ.ย. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559)
 • [18 พ.ย. 2559]  ความคืบหน้าการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • [18 พ.ย. 2559]  สพม.16 รับย้ายหรือรับโอนแทนตำแหน่งว่าง
 • [16 พ.ย. 2559]  สพฐ.ขอความร่วมมือในการสนับสนุนซื้อข้าวจากเกษตรกร
 • [16 พ.ย. 2559]  หลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2560
 • [16 พ.ย. 2559]  จดหมายข่าว สพป.พิษณุโลก เขต 3
 • [16 พ.ย. 2559]  ความคืบหน้าในการดำเนินการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • [16 พ.ย. 2559]  การดำเนินโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [16 พ.ย. 2559]  สพป.กระบี่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • [16 พ.ย. 2559]  สพป.พัทลุง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • [16 พ.ย. 2559]  สพป.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • [16 พ.ย. 2559]  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2560
 • [08 พ.ย. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559)
 • [03 พ.ย. 2559]  การคัดเลือกผู้ปกระกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2559
 • [03 พ.ย. 2559]  ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2559 สพป.ชัยนาท
 • [02 พ.ย. 2559]  สพม.37 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 • [02 พ.ย. 2559]  ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
 • [02 พ.ย. 2559]  ศูนย์บริการวิชาการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
 • [02 พ.ย. 2559]  การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • [01 พ.ย. 2559]  เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบฯ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขีย
 • [01 พ.ย. 2559]  การยกระดับศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา
 • [26 ต.ค. 2559]  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559)
 • [25 ต.ค. 2559]  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จัดทำเพลง "พ่อหลวงอยู่เหนือเกล้า" เพื่อถวายความอาล
 • [25 ต.ค. 2559]  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.พังงา สำรวจความต้องการยืมครุภัณฑ์ชุดแบบทดสอบตาบอดสี
 • [20 ต.ค. 2559]  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • [04 ต.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์การร่วมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
 • [03 ต.ค. 2559]  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ
 • [30 ก.ย. 2559]  โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017 กิจกรรม "Thailand Innovative Teac
 • [30 ก.ย. 2559]  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ "ภาษาไทย ภาษาชาติ" ครั้งที่ 2 : รักษ์ภาษาไทย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์อาเ
 • [30 ก.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
 • [21 ก.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2559)
 • [20 ก.ย. 2559]  ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรุปประเทศ
 • [20 ก.ย. 2559]  การดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
 • [20 ก.ย. 2559]  การประเมินโครงการการเรียนการสอนออนไลน์ Myschool@PSU
 • [20 ก.ย. 2559]  โครงการสื่อเสริมภาษาอังกฤษ Eco English
 • [12 ก.ย. 2559]  การมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน
 • [03 ก.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2559)
 • [31 ส.ค. 2559]  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
 • [31 ส.ค. 2559]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2560
 • [25 ส.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ธนคารแห่งประเทศไทย
 • [25 ส.ค. 2559]  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • [25 ส.ค. 2559]  บัญชีรายละเอียดรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • [21 ส.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559)
 • [15 ส.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559)
 • [08 ส.ค. 2559]  ประกาศรายละเอียดในการประเมินศักยภาพเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท
 • [08 ส.ค. 2559]  การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
 • [08 ส.ค. 2559]  วีดิทัศน์การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ
 • [08 ส.ค. 2559]  การประชาสัมพันธ์การจดแจ้งองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ.๒๕๕๙
 • [08 ส.ค. 2559]  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • [03 ส.ค. 2559]  รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • [03 ส.ค. 2559]  การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึ
 • [03 ส.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 • [03 ส.ค. 2559]  วิดิทัศน์การบริหารจัดการน้ำ
 • [03 ส.ค. 2559]  รับสมัครสมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2559
 • [03 ส.ค. 2559]  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒
 • [02 ส.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559)
 • [01 ส.ค. 2559]  แจ้งประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • [01 ส.ค. 2559]  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
 • [28 ก.ค. 2559]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอเพลง "ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)"
 • [25 ก.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
 • [15 ก.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอน Hello English
 • [15 ก.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
 • [13 ก.ค. 2559]  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด
 • [08 ก.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559)
 • [01 ก.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559)
 • [01 ก.ค. 2559]  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคค
 • [29 มิ.ย. 2559]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 • [28 มิ.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)
 • [24 มิ.ย. 2559]  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 • [23 มิ.ย. 2559]  รับสมัครผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรและนักทรัพยากรบุคคล
 • [14 มิ.ย. 2559]  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
 • [14 มิ.ย. 2559]  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปี 2559
 • [13 มิ.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559)
 • [11 มิ.ย. 2559]  สกสค.จังหวัดพังงา แจ้งเปลี่ยนแปลง URL และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • [11 มิ.ย. 2559]  สพป.ร้อยเอ็ดขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 • [11 มิ.ย. 2559]  ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานสิงคโปร์
 • [07 มิ.ย. 2559]  ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนสตรีระนอง
 • [31 พ.ค. 2559]  โครงการ "เรียนรู้กับครูหุ่น" และ กิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัฌฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 • [31 พ.ค. 2559]  สพม.13 ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษา มาตรา 38 ค (2) และ ตามมาตร 38 ค (1)
 • [27 พ.ค. 2559]  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิแจ้งย้ายสำนักงานใหม่
 • [27 พ.ค. 2559]  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลือนเป็
 • [23 พ.ค. 2559]  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิท
 • [23 พ.ค. 2559]  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค.
 • [23 พ.ค. 2559]  การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรงานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 • [18 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
 • [17 พ.ค. 2559]  ประกาศรายชื่อค้าราชากรครูและบุคคลารกทางากรศึกษา
 • [17 พ.ค. 2559]  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • [17 พ.ค. 2559]   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
 • [16 พ.ค. 2559]  ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Smart Library ห้องสมุดรูปแบบใหม่กับความท้ายทายยุคดิจิทัล
 • [13 พ.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559)
 • [11 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์สหกรณ์พบสมาชิก (สมาชิกเข้าใหม่)
 • [10 พ.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)
 • [10 พ.ค. 2559]  แจ้งรายละเอียดและที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 • [10 พ.ค. 2559]  แจ้งรายละเอียดและที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
 • [04 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 11
 • [02 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
 • [02 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจสำนักประเมินราคาทรัพย์สินย์
 • [02 พ.ค. 2559]  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์
 • [02 พ.ค. 2559]  การจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล
 • [28 เม.ย. 2559]  แจ้งย้ายที่ตั้งกองทุน กสจ.
 • [28 เม.ย. 2559]  การรับสมัครกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง จังหวัดพังงา
 • [28 เม.ย. 2559]  ประชาสัมพันธ์ที่ตั้งศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
 • [28 เม.ย. 2559]  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสและสพป.นราธิวาส เขต 1
 • [22 เม.ย. 2559]  สพป.นราธิวาส เขต 2 แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
 • [20 เม.ย. 2559]  สำรวจความต้องการใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ ประจำปี 2559
 • [19 เม.ย. 2559]  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 • [19 เม.ย. 2559]  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 • [19 เม.ย. 2559]  ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
 • [12 เม.ย. 2559]  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2559 (ระดับประเทศ)
 • [12 เม.ย. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)
 • [11 เม.ย. 2559]  โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย
 • [11 เม.ย. 2559]  ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงประชาสัมพันธ์การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค
 • [04 เม.ย. 2559]  รายงานผลการเบิกจ่าย งบลงุทน ปีงบประมาณ 2559
 • [10 มี.ค. 2559]  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)
 • [09 มี.ค. 2559]  โครงการประกวดการพูด ประจำปี 2559
 • [09 มี.ค. 2559]  เชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโรงเรียนวิถีพุทธ
 • [01 มี.ค. 2559]  โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา